Extras din regulamentul de susținere a lucrării de licență

Capitolul IV Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă

Art. 28
(1) Pot fi coordonatori ştiinţifici ai lucrărilor de licenţă cadre didactice ale facultăţii, începând de la gradul de asistent universitar până la gradul de profesor universitar.
(2) Pot fi coordonatori ştiinţifici cadre didactice sau cercetători de la alte universităţi sau instituţii care au acorduri în acest sens cu Universitatea.
(3) Cadrele didactice au obligaţia de a accepta să coordoneze lucrări de licenţă.
(4) Se recomandă ca un coordonator ştiinţific să coordoneze un număr de maxim 10 lucrări de licenţă pe an.

Art. 29
(1) Temele lucrărilor de licenţă se stabilesc de către fiecare catedră şi se afişează la începutul fiecărui an universitar la sediul catedrei.
(2) Studenţii pot propune teme pentru lucrările de licenţă.
(3) Studenţii au obligaţia de a alege lucrarea de licenţă şi de a comunica titlul  şi planul acesteia, la Decanatul facultăţii, până cel târziu la termenul stabilit de consiliul fiecărei facultăţi.
(4) Schimbarea de către student a temei şi / sau a coordonatorului ştiinţific se face după informarea şi cu avizul coordonatorului ştiinţific iniţial, precum şi cu avizul Decanatului facultăţii.
(5) Schimbarea titlului şi a coordonatorului ştiinţific nu mai este posibilă începând cu al doilea semestru al ultimului an de studii.

Art. 30
(1) Lucrarea de licenţă trebuie să respecte recomandările de redactare ştiinţifică (structură, redactarea textului, bibliografie) prevăzute în anexa nr. 1 a prezentului Regulament.
(2) Lucrarea poate fi elaborată şi susţinută în limba română sau în limba engleză (pentru modulul de engleză).

Art. 31
(1) Finalizarea lucrării de licenţă este condiţionată de obţinerea avizului coordonatorului ştiinţific.
(2) Predarea lucrării de licenţă la Decanatul Facultăţii (inclusiv în format electronic) se face cel tarziu până la data de 1 septembrie  a anului calendaristic în care se susţine examenul de licenţă.
(3) Lucrarea se poate susţine numai dacă este însoţită de rezumatul şi referatul lucrării semnate de către coordonatorul ştiinţific şi contrasemnată de şeful de disciplină.

Art. 32
(1)  Prezentarea lucrării de licenţă se face prin expunere orală publică, timp de maxim 10 minute, pe baza unui material creat de absolvent care trebuie să cuprindă cele mai importante aspecte ale lucrării.
(2) Este recomandat ca la susţinerea lucrării de licenţă să fie prezent şi coordonatorul ştiinţific al lucrării.

Art. 33
(1) Evaluarea lucrărilor de licenţă se face de către o Comisie formată dintr-un preşedinte, 3 membri şi un secretar; secretarul nu are drept de notare.
(2) Membrii Comisiei de evaluare, cu drept de notare pot fi numai cadre didactice de predare, titulare ale Universităţii.
(3) Evaluarea lucrării de licenţă este realizată de către membrii Comisiei de evaluare, pe baza criteriilor din Fişa de evaluare a lucrării de licenţă, prevăzute în anexa nr. 2 a prezentului Regulament.
(4) Fiecare membru al comisiei, cu drept de notare, acordă o notă de la 1 la 10 (numere întregi).
(5) Nota finală la proba de susţinere a lucrării de licenţă reprezintă media aritmetică a notelor  individuale ale membrilor Comisiei de evaluare cu drept de notare.
(6) Rezultatele obţinute la susţinerea lucrării de licenţă nu pot fi contestate.
(7) Fiecare facultate poate impune criterii specifice legate de evaluarea lucrării de finalizare a studiilor.

Art. 34
(1) Facultăţile cu un număr mare de studenţi vor constitui mai multe comisii de evaluare a lucrărilor de licenţă.
(2) Numărul comisiilor se stabileşte în funcţie de numărul lucrărilor de licenţă, în scopul desfăşurării eficiente a probei.
(3) Componenţa şi numărul comisiilor se aprobă de către Consiliului Facultăţii, cu cel puţin o lună înainte de data examenului de licenţă.
(4) Fiecare comisie se organizează pe discipline înrudite, care să includă cel puţin un cadru didactic de specialitate din fiecare disciplină.
(5) Componenţa comisiilor şi repartizarea pe comisii şi săli a studenţilor se publică prin afişare la Decanatul Facultăţii, cu cel puţin 3 zile înainte de data de susţinere a probei.