Anunțuri

Modul Bioetică

Modul Bioetică

by Sorin Hostiuc -
Number of replies: 0

Examene

Sesiunea II – vară, la sfârşitul semestrului II

Sesiunea III – restanţe – între 1 şi 15 septembrie (pentru anii terminali, această sesiune se desfăşoară în prima săptămână după încheierea sesiunii a II-a);

Sesiunea IV – credite – între 15 şi 22 septembrie (pentru anii terminali, această sesiune se desfăşoară în prima săptămână după încheierea sesiunii a III-a).

Pentru măririle de notă examenele vor fi programate în perioada 5-15 septembrie.

Examen scris: 30 grile, complement  simplu și multiplu

Examen practic- referat

Detalii suplimentare - în modulul online

Prezența 

Este obligatorie atât la lucrări practice cât și la cursuri (vezi Art 15 din REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR).

ATENȚIE: SE POT RECUPERA STRICT ABSENȚELE DE LA LUCRĂRILE PRACTICE (vezi mai jos). ABSENȚELE LA CURSURI NU SE POT RECUPERA ȘI ANTRENEAZĂ AUTOMAT NEADMINTEREA ÎN EXAMENUL SCRIS  IAR ÎN CAZURI EXCEPȚIONALE VOR FI CONSIDERATE ABATERE DISCIPLINARĂ

Conform REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR:

Absenţele la lucrările practice/seminarii/stagii clinice, se refac astfel:

  1. Pâna la 10% absenţe (numărul întreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire în minus), nu este necesară refacerea acestora, dacă sunt motivate. Nu se percep taxe.
  2. Între 11-25% absenţe (numărul întreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire în minus), se refac toate absenţele, cu aprobarea şefului de disciplină, în perioada semestrului de pregătire sau a anului universitar, după caz.
  3. Peste 25% absenţe (numărul întreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire în minus), este necesară refacerea integrală a stagiului/lucrărilor practice/ seminariilor, cu aprobarea decanului, după avizul şefului de disciplină, în cursul anului.
  4. Refacerea absenţelor de peste 25% se poate face contra cost.

Art. 54

(1) Studentul este obligat să participe la toate formele de activitate prevăzute în Planul de învăţămînt. Absentarea nemotivată se consideră abatere de la disciplina universitară.

(2) Motivarea absenţelor se face, după caz, de către şeful de disciplină sau de către conducerea facultăţii, cu consultarea cadrului didactic titular de curs, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale înregistrată la secretariat, înaintată de student în termen de cel mult două săptămâni de la reluarea activităţii.

(3) Pentru motivarea absenţelor medicale care însumează mai mult de 14 zile consecutive este necesară prezentarea unui bilet de ieşire din spital sau a unei adeverinţe vizată de un şef de secție spitalicească, sau de o comisie medicală stabilită de conducerea universităţii.

(4) Motivările nedepuse la decanat în timpul sus menţionat nu sunt luate în considerare, iar absenţele aferente sunt considerate nemotivate.

Art. 55

Nerecuperarea absenţelor  efectuate la activitatea practică atrage după sine, automat, neadmiterea studentului la examen.

Art. 56

(1) Se pot accepta spre motivare absenţele determinate de următoarele împrejurări:

  1. pentru cazuri de boală dovedită cu acte medicale justificative. Nu vor fi luate în considerare decât actele medicale care stabilesc în mod cert cazurile de boală şi indică durata scutirii de frecvenţă. După rezolvare, cererea împreună cu actul medical se anexează la dosarul personal al studentului;
  2. pentru motive bine întemeiate, cu note justificative, care vor fi aduse la cunoştinţa decanatului în prima zi de reluare a activităţii;
  3. alte situaţii particulare: donare de sânge; participare la colective de cercetare în cadrul unor activităţi ale universităţii sau facultăţilor; manifestări ştiinţifice studenţeşti; activităţi de voluntariat; alte situaţii speciale, justificabile prin prisma intereselor universităţii, trebuie, de asemenea, motivate şi recuperate. Pentru motivarea acestor absenţe este necesară depunerea unei solicitări la decanatul facultăţii, înainte de efectuarea absenţei.

(2) Studenţii care absentează motivat îşi vor îndeplini obligaţiile şcolare până la încheierea activitatii la materia/materiile respective.

(3) Recuperarea acestor absenţe motivate se face fără achitarea de taxe.

Art. 57

Pentru situaţii excepţionale cauzate de evenimente personale (căsătorie, naştere, deces, etc.) studenţii pot beneficia de scutirea de activitate didactică pentru o perioadă de maximum 5 zile lucrătoare şi motivarea absenţelor corespunzătoare. Pentru aceasta motivare, studenţii vor prezenta o cerere către decanat, însoţită de documente justificative.


Programa analitică, obiectivele cursului şi ale lucrărilor practice, tematica de examen, bibliografia de referinţă

- detalii suplimentare - în modulul de bioetică 2018-2019