Anunțuri

Curs Postuniversitar Medicină Legală Clinică

by Sorin Hostiuc -

Cursul postuniversitar de Medicină Legală Clinică, creditat EMC, se va desfășura în perioada 22-24 Noiembrie. În cazul în care numărul de participanți este mai mare de 10, se vor desfășura 2 sesiuni de curs, a doua desfășurându-se în perioada 25-26 Noiembrie, una dintre cele două sesiuni putându-se desfășura în altă locație, ea stabilindu-se de comun acord cu participanții și la solicitarea lor expresă.

Toate cursurile disponibile în cadrul UMF Carol Davila sunt prezentate aici.

Pentru înscriere sunt necesare:

Toate documentele se trimit pe adresa de email sorin.hostiuc @ umfcd.ro scanate, urmând ca la începutul cursului să fie aduse și în original. Odată trimise aceste acte, cursantul este considerat oficial înscris, urmând ca în perioada 18-20 noiembrie, de comun acord, să se stabilească exact data și locația modulului la care va participa. De asemenea, odată cu înscrierea, cursantul va primi o cheie de acces pentru modulul online de Medicină Legală Clinică, unde va putea regăsi materialele de curs.

La finalul cursului fiecare cursant va susține un examen (test grilă) din materia de curs.Modul Medicină Legală, Seria III, 2019-2020

by Sorin Hostiuc -

Curricula, prezențe, bibliografie, examen

Programare cursuri

Seria III - Miercuri, ora 17.00. INML, din 2 octombrie, 7 cursuri, 120 min/curs

Examene

Sesiunea I – iarnă, la sfârşitul semestrului I – pentru seria III

Sesiunea III – restanţe – între 1 şi 15 septembrie (pentru anii terminali, această sesiune se desfăşoară în prima săptămână după încheierea sesiunii a II-a);

Sesiunea IV – credite – între 15 şi 22 septembrie (pentru anii terminali, această sesiune se desfăşoară în prima săptămână după încheierea sesiunii a III-a).

Pentru măririle de notă examenele vor fi programate în perioada 5-15 septembrie.

Examen scris: 30 grile, complement  simplu și multiplu

Examen practic-cu asistentul de grupă

Nota finală se calculează astfel: 0,2xnota de la lucrarea practică+0,6*nota de la examenul scris+0.2*nota pentru participarea la cursuri și lucrări practice (inclusiv rezolvarea temelor din modulul online) (cf Art. 18, 26 din REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR). Adițional, activitățile extracurriculare (precum realizarea unui referat, participarea la studii de cercetare științifică în cadrul disciplinei, etc se vor puncta suplimentar. Pentru acestea, vă rugăm să vă adresați coordonatorului de modul/lucrări practice.

Prezența

Este obligatorie atât la lucrări practice cât și la cursuri (vezi Art 15 din REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR).

ATENȚIE: SE POT RECUPERA STRICT ABSENȚELE DE LA LUCRĂRILE PRACTICE (vezi mai jos). ABSENȚELE LA CURSURI NU SE POT RECUPERA ȘI ANTRENEAZĂ AUTOMAT NEADMINTEREA ÎN EXAMENUL SCRIS  IAR ÎN CAZURI EXCEPȚIONALE VOR FI CONSIDERATE ABATERE DISCIPLINARĂ

Conform REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR:

Absenţele la lucrările practice/seminarii/stagii clinice, se refac astfel:

 1. Pâna la 10% absenţe (numărul întreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire în minus), nu este necesară refacerea acestora, dacă sunt motivate. Nu se percep taxe.
 2. Între 11-25% absenţe (numărul întreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire în minus), se refac toate absenţele, cu aprobarea şefului de disciplină, în perioada semestrului de pregătire sau a anului universitar, după caz.
 3. Peste 25% absenţe (numărul întreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire în minus), este necesară refacerea integrală a stagiului/lucrărilor practice/ seminariilor, cu aprobarea decanului, după avizul şefului de disciplină, în cursul anului.
 4. Refacerea absenţelor de peste 25% se poate face contra cost.

Art. 54

(1) Studentul este obligat să participe la toate formele de activitate prevăzute în Planul de învăţămînt. Absentarea nemotivată se consideră abatere de la disciplina universitară.

(2) Motivarea absenţelor se face, după caz, de către şeful de disciplină sau de către conducerea facultăţii, cu consultarea cadrului didactic titular de curs, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale înregistrată la secretariat, înaintată de student în termen de cel mult două săptămâni de la reluarea activităţii.

(3) Pentru motivarea absenţelor medicale care însumează mai mult de 14 zile consecutive este necesară prezentarea unui bilet de ieşire din spital sau a unei adeverinţe vizată de un şef de secție spitalicească, sau de o comisie medicală stabilită de conducerea universităţii.

(4) Motivările nedepuse la decanat în timpul sus menţionat nu sunt luate în considerare, iar absenţele aferente sunt considerate nemotivate.

Art. 55

Nerecuperarea absenţelor  efectuate la activitatea practică atrage după sine, automat, neadmiterea studentului la examen.

Art. 56

(1) Se pot accepta spre motivare absenţele determinate de următoarele împrejurări:

 1. pentru cazuri de boală dovedită cu acte medicale justificative. Nu vor fi luate în considerare decât actele medicale care stabilesc în mod cert cazurile de boală şi indică durata scutirii de frecvenţă. După rezolvare, cererea împreună cu actul medical se anexează la dosarul personal al studentului;
 2. pentru motive bine întemeiate, cu note justificative, care vor fi aduse la cunoştinţa decanatului în prima zi de reluare a activităţii;
 3. alte situaţii particulare: donare de sânge; participare la colective de cercetare în cadrul unor activităţi ale universităţii sau facultăţilor; manifestări ştiinţifice studenţeşti; activităţi de voluntariat; alte situaţii speciale, justificabile prin prisma intereselor universităţii, trebuie, de asemenea, motivate şi recuperate. Pentru motivarea acestor absenţe este necesară depunerea unei solicitări la decanatul facultăţii, înainte de efectuarea absenţei.

(2) Studenţii care absentează motivat îşi vor îndeplini obligaţiile şcolare până la încheierea activitatii la materia/materiile respective.

(3) Recuperarea acestor absenţe motivate se face fără achitarea de taxe.

Art. 57

Pentru situaţii excepţionale cauzate de evenimente personale (căsătorie, naştere, deces, etc.) studenţii pot beneficia de scutirea de activitate didactică pentru o perioadă de maximum 5 zile lucrătoare şi motivarea absenţelor corespunzătoare. Pentru aceasta motivare, studenţii vor prezenta o cerere către decanat, însoţită de documente justificative.


Programa analitică, obiectivele cursului şi ale lucrărilor practice, tematica de examen, bibliografia de referinţă

Materia de curs, tematică de examen

 1. Introducere în medicina legală. Istoric, Tanatologie, Medicină Legală Clinică, Tipuri de expertize, Cauzalitate medico-legală
 2. Traumatologie medico-legală generală și odontostomatologică. Acte medico-legale, cuantificarea leziunilor traumatice, descrierea leziunilor traumatice, consecințe juridice ale leziunilor traumatice, caracteristici ale leziunilor odontostomatologice în violența domestică și abuzul împotriva minorului
 3. Medicină legală necroptică odontostomatologică. Particularități ale autopsiei medico-legale din sfera BMF,  antropologie și odontologie medico-legală, identificare medico-legală pe structuri osoase viscerocraniene/dentare, stabilirea vârstei, utilitatea analizei odontologice în dezastre în masă
 4. Analiza mușcăturilor, cheiloscopie, rugoscopie
 5. Examene paraclinice în medicina legală. Imagistică, biochimie, biologie moleculară, genetică, toxicologie, examinarea orală în agresiunile sexuale
 6. Medicină legală aplicată la diferite discipline dentare (pedodonție medico-legală, implantologie medico-legală, endodonție medico-legală, ortodonție medico-legală, protetică dentară medico-legală)

Lucrări practice

 1. Noțiuni introductive
 2. Traumatologie medico-legală. Descrierea și cuantificarea leziunilor traumatice
 3. Autopsie medico-legală
 4. Autopsie medico-legală
 5. Laborator medico-legal - medicină legală clinică și odontostomatologică.
 6. Laborator medico-legal, analize de caz
 7. Analize de caz

Bibliografie

Obligatorie

1. Hostiuc S, et al. Tratat de Medicină Legală Odontostomatologică (2019, Editura All)

Opțional

1. Panaitescu, V. Curs de Odontostomatologie Medico-Legală. (Tehnoplast Company, 1996).

2. Dragomirescu, Virgil Tiberiu. Tratat de medicină legală odonto-stomatologică: traumatologie şi biotraseologie lezională. All, 1996.

3. Dermengiu, D., Curcă, G. C. & Gheorghiu, V. Lucrări practice de medicină legală. (2005).Pentru examen este necesară parcurgerea

1. Suportului de curs (disponibil în modulul de elearning)

2.  Cursurilor și lucrărilor practice, ce vor detalia aspecte prezentate sumarizat în suportul de curs

3. Bibliografiei obligatorii (doar capitolele anunțate în cadrul cursurilor și lucrărilor practice).

Informații suplimentare - în modulul online de medicină legală, la care veți primi acces cu o cheie, ce va fi comunicată la primul curs.Modul Medicină Legală, 2018-2019

by Sorin Hostiuc -

Programare cursuri

Seria III - Joi, ora 17.00. INML, din 4 octombrie, 7 cursuri, 120 min/curs

Examene

Sesiunea I – iarnă, la sfârşitul semestrului I – pentru seria III

Sesiunea III – restanţe – între 1 şi 15 septembrie (pentru anii terminali, această sesiune se desfăşoară în prima săptămână după încheierea sesiunii a II-a);

Sesiunea IV – credite – între 15 şi 22 septembrie (pentru anii terminali, această sesiune se desfăşoară în prima săptămână după încheierea sesiunii a III-a).

Pentru măririle de notă examenele vor fi programate în perioada 5-15 septembrie.

Examen scris: 30 grile, complement  simplu și multiplu

Examen practic-cu asistentul de grupă

Nota finală se calculează astfel: 0,2xnota de la lucrarea practică+0,6*nota de la examenul scris+0.2*nota pentru participarea la cursuri și lucrări practice (inclusiv rezolvarea temelor din modulul online) (cf Art. 18, 26 din REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR)

Prezența

Este obligatorie atât la lucrări practice cât și la cursuri (vezi Art 15 din REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR).

ATENȚIE: SE POT RECUPERA STRICT ABSENȚELE DE LA LUCRĂRILE PRACTICE (vezi mai jos). ABSENȚELE LA CURSURI NU SE POT RECUPERA ȘI ANTRENEAZĂ AUTOMAT NEADMINTEREA ÎN EXAMENUL SCRIS  IAR ÎN CAZURI EXCEPȚIONALE VOR FI CONSIDERATE ABATERE DISCIPLINARĂ

Conform REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR:

Absenţele la lucrările practice/seminarii/stagii clinice, se refac astfel:

 1. Pâna la 10% absenţe (numărul întreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire în minus), nu este necesară refacerea acestora, dacă sunt motivate. Nu se percep taxe.
 2. Între 11-25% absenţe (numărul întreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire în minus), se refac toate absenţele, cu aprobarea şefului de disciplină, în perioada semestrului de pregătire sau a anului universitar, după caz.
 3. Peste 25% absenţe (numărul întreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire în minus), este necesară refacerea integrală a stagiului/lucrărilor practice/ seminariilor, cu aprobarea decanului, după avizul şefului de disciplină, în cursul anului.
 4. Refacerea absenţelor de peste 25% se poate face contra cost.

Art. 54

(1) Studentul este obligat să participe la toate formele de activitate prevăzute în Planul de învăţămînt. Absentarea nemotivată se consideră abatere de la disciplina universitară.

(2) Motivarea absenţelor se face, după caz, de către şeful de disciplină sau de către conducerea facultăţii, cu consultarea cadrului didactic titular de curs, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale înregistrată la secretariat, înaintată de student în termen de cel mult două săptămâni de la reluarea activităţii.

(3) Pentru motivarea absenţelor medicale care însumează mai mult de 14 zile consecutive este necesară prezentarea unui bilet de ieşire din spital sau a unei adeverinţe vizată de un şef de secție spitalicească, sau de o comisie medicală stabilită de conducerea universităţii.

(4) Motivările nedepuse la decanat în timpul sus menţionat nu sunt luate în considerare, iar absenţele aferente sunt considerate nemotivate.

Art. 55

Nerecuperarea absenţelor  efectuate la activitatea practică atrage după sine, automat, neadmiterea studentului la examen.

Art. 56

(1) Se pot accepta spre motivare absenţele determinate de următoarele împrejurări:

 1. pentru cazuri de boală dovedită cu acte medicale justificative. Nu vor fi luate în considerare decât actele medicale care stabilesc în mod cert cazurile de boală şi indică durata scutirii de frecvenţă. După rezolvare, cererea împreună cu actul medical se anexează la dosarul personal al studentului;
 2. pentru motive bine întemeiate, cu note justificative, care vor fi aduse la cunoştinţa decanatului în prima zi de reluare a activităţii;
 3. alte situaţii particulare: donare de sânge; participare la colective de cercetare în cadrul unor activităţi ale universităţii sau facultăţilor; manifestări ştiinţifice studenţeşti; activităţi de voluntariat; alte situaţii speciale, justificabile prin prisma intereselor universităţii, trebuie, de asemenea, motivate şi recuperate. Pentru motivarea acestor absenţe este necesară depunerea unei solicitări la decanatul facultăţii, înainte de efectuarea absenţei.

(2) Studenţii care absentează motivat îşi vor îndeplini obligaţiile şcolare până la încheierea activitatii la materia/materiile respective.

(3) Recuperarea acestor absenţe motivate se face fără achitarea de taxe.

Art. 57

Pentru situaţii excepţionale cauzate de evenimente personale (căsătorie, naştere, deces, etc.) studenţii pot beneficia de scutirea de activitate didactică pentru o perioadă de maximum 5 zile lucrătoare şi motivarea absenţelor corespunzătoare. Pentru aceasta motivare, studenţii vor prezenta o cerere către decanat, însoţită de documente justificative.


Programa analitică, obiectivele cursului şi ale lucrărilor practice, tematica de examen, bibliografia de referinţă

Materia de curs, tematică de examen

 1. Introducere în medicina legală. Istoric, Tanatologie, Medicină Legală Clinică, Tipuri de expertize, Cauzalitate medico-legală
 2. Traumatologie medico-legală generală și odontostomatologică. Acte medico-legale, cuantificarea leziunilor traumatice, descrierea leziunilor traumatice, consecințe juridice ale leziunilor traumatice, caracteristici ale leziunilor odontostomatologice în violența domestică și abuzul împotriva minorului
 3. Medicină legală necroptică odontostomatologică. Particularități ale autopsiei medico-legale din sfera BMF,  antropologie și odontologie medico-legală, identificare medico-legală pe structuri osoase viscerocraniene/dentare, stabilirea vârstei, utilitatea analizei odontologice în dezastre în masă
 4. Analiza mușcăturilor, cheiloscopie, rugoscopie
 5. Examene paraclinice în medicina legală. Imagistică, biochimie, biologie moleculară, genetică, toxicologie, examinarea orală în agresiunile sexuale
 6. Medicină legală aplicată la diferite discipline dentare (pedodonție medico-legală, implantologie medico-legală, endodonție medico-legală, ortodonție medico-legală, protetică dentară medico-legală)

Lucrări practice

 1. Noțiuni introductive
 2. Traumatologie medico-legală. Descrierea și cuantificarea leziunilor traumatice
 3. Autopsie medico-legală
 4. Autopsie medico-legală
 5. Laborator medico-legal - medicină legală clinică și odontostomatologică.
 6. Laborator medico-legal, analize de caz
 7. Analize de caz
Bibliografie

1. Hostiuc S, et al. Curs de Medicină Legală Odontostomatologică (2019, in press)

2. Panaitescu, V. Curs de Odontostomatologie Medico-Legală. (Tehnoplast Company, 1996).

3. Dragomirescu, Virgil Tiberiu. Tratat de medicină legală odonto-stomatologică: traumatologie şi biotraseologie lezională. All, 1996.

4. Dermengiu, D., Curcă, G. C. & Gheorghiu, V. Lucrări practice de medicină legală. (2005).

5.Hostiuc S et al.  Lucrări practice de medicină legală odontostomatologică.(2019, in press)


Pentru examen este necesară parcurgerea

1. Suportului de curs (disponibil în modulul de elearning)

2.  Cursurilor și lucrărilor practice, ce vor detalia aspecte prezentate sumarizat în suportul de curs

3. Bibliografiei obligatorii (doar capitolele anunțate în cadrul cursurilor și lucrărilor practice). Din bibliografie, punctul 1 și 5, capitolele/subcapitolele care vor fi la examen vor fi disponibile online pe modulul de elearning, la temele corespunzătoare (în cazul în care cărțile nu vor ieși pe tipar înainte cu cel puțin o lună de data examenului)

Informații suplimentare - în modulul online de medicină legală, la care veți primi acces cu o cheie ce va fi comunicată la primul curs.

Older topics...